LIVE AT GOETHE INSTITUT, HANOI, 10.APRIL 2014

Biểu diễn bởi/Performed by

Nguyễn Đỗ Minh Quân (electronic/điện tử)

Nguyễn Thùy Dung (đàn Tranh/Vietnamese long zither)

Phạm Thị Tâm (các vật dụng/objects)