REFLECTION (PHẢN GƯƠNG)

Reflection/Phản gương

Biểu diễn bởi/Performed by

Nguyễn Thùy Dung (đàn tranh/Vietnamese long zither)

Lương Huệ Trinh (điện tử/electronics)

Nguyễn Chí Linh (guitar)